جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,487 65.47 53,155 70.1 74,865 73.89 59,181 57.16
اوراق مشارکت 9,358 35.04 15,519 20.47 13,145 12.97 13,149 12.7
سپرده بانکی 2,084 7.8 5,328 7.03 9,645 9.52 30,549 29.51
وجه نقد 20 0.08 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,239 -8.38 1,823 2.4 3,671 3.62 649 0.63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,346 49.97 39,066 51.52 59,998 59.21 43,589 42.1