جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,032 68.57 90,219 53.73 93,254 55.57 96,578 57.06
اوراق مشارکت 14,437 31.9 37,289 22.21 37,666 22.44 37,991 22.44
سپرده بانکی 6,819 15.07 38,850 23.14 34,810 20.74 32,551 19.23
وجه نقد 16 0.04 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -7,052 -15.58 1,567 0.93 2,096 1.25 2,145 1.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,010 46.43 47,154 28.08 46,066 27.45 46,055 27.21