جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,260 68.49 84,971 51.81 89,009 52.42 86,611 51.7
اوراق مشارکت 13,758 32.2 36,519 22.27 37,062 21.83 37,211 22.21
سپرده بانکی 6,199 14.51 41,565 25.34 42,204 24.86 42,416 25.32
وجه نقد 17 0.04 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,513 -15.24 950 0.58 1,518 0.89 1,277 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,268 47.44 47,152 28.75 48,800 28.74 47,463 28.33