جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,368 60.46 25,467 61.69 24,604 59.86 25,773 60.89
اوراق مشارکت 8,548 35.97 11,823 28.64 12,904 31.4 12,975 30.66
سپرده بانکی 1,929 8.12 3,223 7.81 3,245 7.89 3,469 8.2
وجه نقد 23 0.1 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,103 -4.64 768 1.86 349 0.85 107 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,379 47.88 18,950 45.91 17,666 42.98 18,475 43.65