بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,167 58.01 24,475 70.06 24,963 69.89 24,837 69.59
اوراق مشارکت 8,318 36.65 6,182 17.7 8,175 22.89 8,216 23.02
سپرده بانکی 1,879 8.28 3,742 10.71 1,847 5.17 1,856 5.2
وجه نقد 25 0.11 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,692 -3.05 533 1.53 735 2.06 781 2.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,515 46.33 19,950 57.11 20,089 56.24 20,059 56.2