بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,780 59.57 25,720 69.73 27,505 71.24 25,589 64.95
اوراق مشارکت 8,318 35.96 8,288 22.47 8,424 21.82 8,430 21.4
سپرده بانکی 1,872 8.09 1,690 4.58 1,732 4.49 1,915 4.86
وجه نقد 24 0.1 1 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,860 -3.72 1,187 3.22 947 2.45 3,466 8.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,997 47.54 20,482 55.53 21,760 56.36 19,705 50.01