جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,601 62.22 30,835 60.88 32,706 61.5 36,064 63.61
اوراق مشارکت 9,149 36.49 17,117 33.8 18,462 34.72 17,465 30.8
سپرده بانکی 1,948 7.77 2,012 3.97 1,392 2.62 2,506 4.42
وجه نقد 21 0.08 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,646 -6.56 683 1.35 617 1.16 662 1.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,987 47.81 20,605 40.68 23,990 45.11 27,612 48.7