بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,560 53.28 18,982 64.7 17,600 62.59 17,107 61.74
اوراق مشارکت 8,706 40.12 8,054 27.45 8,123 28.89 7,978 28.79
سپرده بانکی 1,699 7.83 660 2.25 1,024 3.64 2,183 7.88
وجه نقد 30 0.14 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,297 -1.37 1,645 5.61 1,374 4.88 441 1.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,159 42.21 16,039 54.66 14,714 52.32 14,244 51.41