جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,198 61.68 28,638 60.98 29,674 58.05 30,938 60.73
اوراق مشارکت 8,926 36.22 15,001 31.94 18,906 36.99 19,495 38.27
سپرده بانکی 1,958 7.95 2,787 5.93 1,822 3.56 174 0.34
وجه نقد 22 0.09 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,462 -5.93 536 1.14 716 1.4 335 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,929 48.41 20,804 44.3 21,613 42.28 22,015 43.22