بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات