گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه -مربوط به سال٩٣

گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه -مربوط به سال٩٣ در قسمت گزارشها-صورتهای مالی صندوق قرارداده شد.