مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/12/24 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1398/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 1398/12/24 1398/12/14
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه ساعت 15:00 1398/11/16
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه ساعت 14:00 1398/11/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه ساعت 15:00 1398/11/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه ساعت 14:00 1398/11/07
صورتجلسه مجمع مورخ 08-10-1398 همراه با نامه تأیید سازمان (اساسنامه ) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 08-10-1398 همراه با نامه تأیید سازمان (امیدنامه ای) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 04-08-98 ساعت 16:00 1398/09/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 22-08-98 ساعت 14:00 1398/09/10
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/22 1398/08/22
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/04 1398/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 07-05-98 ساعت 16:00 1398/06/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18 1398/04/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 19-04-1397 ساعت 15:00 1397/09/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 19-04-1397 ساعت 14:00 1397/09/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 03-11-1396 ساعت 15:00 1397/03/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 03-11-1396 ساعت 14:00 1397/01/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 14-06-1396 ساعت 14:00 1396/07/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/29 1396/05/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 27-11-1394 ساعت 14:00 1394/12/22
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ10-9-94راس ساعت15 1394/11/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 10-09-94 راس ساعت 15:30 1394/10/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 21-10-93 راس ساعت 15:00 1393/12/13
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ26-9-93راس ساعت14 1393/10/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 16-09-93 راس ساعت 14:00 1393/09/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 06-02-93 راس ساعت 15:00 1393/06/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 10-04-93 راس ساعت 14:00 1393/05/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 18-12-92 راس ساعت 15:00 1393/01/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 26-09-92 راس ساعت 14:00 1392/11/15
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ26-9-92راس ساعت14 1392/11/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 17-09-92 راس ساعت 14 1392/11/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 1-4-90 راس ساعت9 1392/11/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 20-08-91 راس ساعت 14 1391/10/30
گزارش عملكرد مدير براي سال منتهي به 31/6/1391 1391/10/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم نيكوكاري آگاه مورخ 20-06-91 راس ساعت 15 1391/09/07