اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 161,421,165,802 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,268,744 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,268,744 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,331,606 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,572

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

ارشاد آخوند دزفولي، سيد وحيد شالباف يزدي، حامد كريمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي كشور